Cennik


Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), na które składa się również wynagrodzenie radcy prawnego.

 

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawki minimalne w sprawach cywilnych  wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 

1) do 500 zł - 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł - 270 zł;

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 900 zł;

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł - 10800 zł;

8) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 15 000 zł;

 

Honorarium nie jest wyższe niż proponowane przez doradców prawnych, a uzależnione zgodnie z przepisami również od rodzaju, charakteru i stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz wkładu w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

 

W przypadku klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy związanego z obsługą. Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia w postaci stawki godzinowej.

 

§ 4.

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód - 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia - 1080 zł;

2) unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 720 zł;

3) przysposobienie - 360 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 240 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 480 zł;

6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 480 zł;

7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł;

8) podział majątku wspólnego między małżonkami - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej stawki;

 

§5.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;

2) o rozgraniczenie - 720 zł;

3) dotyczących służebności - 480 zł;

4) o naruszenie posiadania - 320 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 240 zł;

6) o zniesienie współwłasności - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej stawki;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 480 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

 

§ 6.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 120 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku - 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 720 zł;

3) dział spadku - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej stawki.

 

§ 7.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) opróżnienie lokalu mieszkalnego - 480 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej - 720 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

 

§ 8.

1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 360 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 1080 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 240 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego - 2400 zł;

5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 3600 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 480 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki;

8) ze skargi na czynności komornika - 240 zł;

9) o wyjawienie majątku - 120 zł;

10) rejestracji spółki - 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 1200 zł;

11) rejestracji spółdzielni - 2400 zł;

12) innych rejestracji - 1200 zł;

13) zmiany w rejestrze - 1200 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 600 zł;

14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 120 zł;

15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 120 zł;

16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 120 zł;

17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;

18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;

19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;

20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 1440 zł;

21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 1080 zł;

23) o wyłączenie wspólnika - 1080 zł;

24) o rozwiązanie spółki kapitałowej - 1080 zł;

25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 300 zł;

26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - 240 zł;

27) o ubezwłasnowolnienie - 480 zł;

28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 360 zł.