Usługi


 Windykacja należności na koszt dłużnika

 

Przykładowy zakres zagadnień

 

Prawo cywilne

1. Prowadzenie w ramach substytucji spraw przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Bydgoszczy

2.Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym;

3. Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, przed organami, urzędami, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami;

4. Negocjowanie i zawieranie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia;

5.Sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych i negocjowanie ich warunków;
6.Sprawy związane z własnością, innymi prawami rzeczowymi,
zobowiązaniowe, spadkowe, podział majątku;

7.Wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniu zwykłym oraz elektronicznym, wnioski egzekucyjne, sprawowanie nadzoru nad sprawnością prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.

8. Zaskarżanie orzeczeń sądowych:

  • apelacje,
  • zażalenia,
  • zarzuty i sprzeciwy,skargi;

9.Kontrola merytoryczna umów zawieranych kontrahentami;

10.Dochodzenie odszkodowań wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz czynów niedozwolonych;
11.Sporządzanie wniosków i odwołań do ubezpieczycieli oraz sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych;

12.Postępowanie wieczystoksięgowe.

 

Prawo handlowe i gospodarcze

1.Prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności członków  zarządu w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce;

2.Bieżąca obsługa spółek i innych podmiotów (wspólnot, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń), postępowania rejestrowe w toku działalności;

3. Obsługa posiedzeń organów spółek oraz przygotowywanie projektów uchwał;

4.Sporządzenie umów dotyczących transakcji sprzedaży akcji, udziałów;

5.Reprezentacja w postępowaniu sądowym.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:


1.Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

2.Dochodzenie należności w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno w imieniu pracownika jak i pracodawcy;

3.Roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, jego ustalenie, zaległe wynagrodzenie za pracę.

 

Prawo rodzinne:


Doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o ustalenie ojcostwa, pozbawienie i ograniczenie włądzy rodzicielskiej,  rozwodowych, o alimenty (podwyższenie lub obniżenie alimentów), podział majątku.

 

 

Prawo administracyjne

 

1. Reprezentacja przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej w tym odwołania od decyzji organów administracyjnych, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;

2.Postępowania o uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.