Nasze wartości


Zasady wykonywania przez nas zawodu

 • Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.
 • Świadczenie pomocy prawnej obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami, urzędami i innymi instytucjami.
 • Pomoc prawna ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.
 • Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba tylko osoba, która spełnia wymagania określone ustawą o radcach prawnych, a tytuł zawodowy „radca prawny" podlega ochronie prawnej.
 • Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
 • Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
 • Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

 

Nasze normy etyczne

 

 • Radca prawny obowiązany jest kierować się przepisami prawa, postanowieniami zawartymi kodeksie etyki radcy prawnego oraz w uchwałach organów samorządu.
 • Radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
 • Unikanie konfliktu interesów jest jednym z podstawowych obowiązków radcy prawnego wobec klientów.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawa zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
 • Radca prawny obowiązany jest przy wykonywaniu obowiązków zawodowych chronić swą niezależność.Radca prawny, wykonując zawód, obowiązany jest zawsze kierować się prawem.
 • Radca prawny nie może reprezentować, ani w żaden sposób brać udziału w tej samej sprawie w imieniu więcej niż jednego klienta, jeśli zachodzi konflikt interesów, a jeżeli konflikt interesów ujawni się w toku sprawy obowiązany jest niezwłocznie się z niej wyłączyć.
 • Obowiązkiem radcy prawnego jest dbałość o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne.