Kim jest radca prawny?


Kim jest radca prawny?

Radca prawny jest fachowym i profesjonalnym prawnikiem świadczącym pomoc prawną mającą na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Tytuł zawodowy „radca prawny" podlega ochronie prawnej.

 

Kto może wykonywać zawód radcy prawnego?

Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba tylko osoba, która spełnia wymagania określone ustawą o radach prawnych.

 

Na czym polega wykonywanie zawodu radcy prawnego?

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej,   a w szczególności na udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

 

Jakie są podstawowe zasady wykonywania zawodu przez radcę prawnego?

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Obowiązany jest zachować

w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony

w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

 

Z jakiej ochrony korzysta radca prawny?

Radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.

 

Czym różni się radca prawny od doradcy prawnego ?

Status radcy prawnego jest uregulowany w ustawie radcach prawnych. Radcą prawnym może zostać co do zasady tylko osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, odbyła aplikację oraz zdała egzamin radcowski. Radca prawny jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz wiążą go zasady etyki zawodowej oraz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Status doradcy prawnego nie jest uregulowany prawnie, zaś podstawą prawną świadczenia przez nich usług jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Doradca prawny nie musi posiadać wykształcenia prawniczego. Nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, nie obowiązują go wiążące zasady etyki, nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie musi zachować w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

 

Czym zajmuje się radca prawny?

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej,   z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.